Paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su sbyte.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu–pardavimu sbyte.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, kiekvieno pirkimo metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.

1.3. Užsakyti paslaugas svetainėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. sbyte.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė sbyte.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės sbyte.lt pirkėją.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, apmoka užsakytas paslaugas.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti paslaugas sbyte.lt svetainėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su sbyte.lt svetainėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo apmokėjimo datos).

5. Pirkėjo įsipreigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis sbyte.lt svetainėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Paradvėjo teisės

6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą ir sugrąžinti sumokėtus pinigus už paslaugas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis svetainėje sbyte.lt teikiamomis paslaugomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti Pirkėjui užsakytų paslaugų, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo asmeninę informaciją, nurodytą svetainės užsakymo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7.5 Pardavėjas įsipareigoja suteikti paslaugas iš karto po atlikto užsakymo.

8. Paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Paslaugų kainos internetinėje svetainėje sbyte.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais be PVM. Sbyte.lt pasilieka teisę keisti paslaugų kainas.

8.2. Apmokama el. bankininkystės pavedimu arba banko pavedimu.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine svetaine.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.